گاهی نمی‌دانیم باید از کدام راه برویم!

چگونه می‌توانیم راه درست را تشخیص دهیم. اصلاً از کجا می‌فهمیم باید از کدام راه برویم. آلیس به یک دوراهی رسیدو یک گربه را روی درخت دید.به گربه گفت:«از کدام مسیر باید بروم؟»گربه پرسید:«به کجا می خواهی بروی؟»آلیس پاسخ داد:«نمی‌دانم.»گربه گفت:«پس مهم نیست که از کدام راه بروی !» کتاب آلیس در سرزمین عجایب – […]

گاهی نمی‌دانیم باید از کدام راه برویم! بیشتر بخوانید »