الماس روی آب شناور نمی ماند

الماس روی آب شناور نمی‌ماند. برای پیدا کردن الماس باید آستین‌هایت را بالا بزنی و پاهایت را خیس کنی. همان‌طور برای پیدا کردن موضوعی مناسب باید بسیار بنویسی و در اعماق ذهنت به دنبال موضوع مناسب بگردی. 

الماس روی آب شناور نمی ماند بیشتر بخوانید »