معلولیت و محدودیت

معلولیت الزاما محدودیت نمی آورد ولی محدودیت صد در صد معلولیت می آورد.