زندگی کارمندی خوب است یا بد

زندگی کارمندی خوب است یا بد؟ اصلاً باید این مدل زندگی کنیم یا نه. کارمندی یعنی اینکه زیر نظر شخص دیگری به نام کارفرما مشغول به کار باشی. در این مقاله قرار نیست به این نتیجه برسیم که کارمندی خوب است یا بد. کارمندان موظف هستند سر ساعت خاصی در محل کار حاضر شوند و […]

زندگی کارمندی خوب است یا بد بیشتر بخوانید »