زور زدن در راه اژدها

از صبح در حال زور زدن هستم. نمی‌دانم چطور می‌توان از این کار دست کشید. یا بهتر بگویم چطور این کار از ما دست خواهد کشید. به شدت مرا درگیر کرده است. نتوانسته‌ام هیچ چیز درست حسابی بنویسم. برگه پر شده است از آن چیزهایی که دیگران فکر می‌کنند عالیست. ولی خودم با خواندنشان فقط […]

زور زدن در راه اژدها بیشتر بخوانید »