از وزنه برداری چه آموختم؟

پس از شش ماه روی سکو می‌روم. آخرین رکورد صد کیلوست و من صدوبیست را برمی‌دارم. حتی از پس جابجا کردن آن هم بر نمی‌آیم.   سرخورده برمی‌گردم و تلاش دوم، صدکیلو را امتحان می‌کنم و این‌بار هم نمی‌توانم بذزنم. سخت ذهنم آشفته است. این بار کمی منطقی نگاه می‌کنم. وزنه پنجاه کیلو را برمی‌دارم و […]

از وزنه برداری چه آموختم؟ بیشتر بخوانید »